Umów wizytę

Polityka Prywatności

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Leśne RuNo DAY SPA BYTOM z siedzibą: ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP: 6263023042, REGON: 365466187, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000638740, e-mail: recepcja@lesneruno.com („Leśne RuNo DAY SPA BYTOM’’).
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub żądań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: recepcja@lesneruno.com lub pocztowo na adres wskazany w ust. 1 powyżej.
 3. Leśne RuNo DAY SPA BYTOM przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
 4. Polityka prywatności znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z usług Leśne RuNo DAY SPA BYTOM, kontaktujesz się z nami. Dane osobowe przetwarzane przez Leśne RuNo DAY SPA BYTOM są uzyskiwane bezpośrednio od Klientów, w związku z korzystaniem z usług Leśne RuNo DAY SPA BYTOM
 5. W zależności od usług, z jakich korzystasz, RUNO COSMETICS  przetwarza następujące dane  osobowe:
 6. Leśne RuNo DAY SPA BYTOM wykorzystuje dane osobowe w celu udostępnienia Klientom usług Leśne RuNo DAY SPA BYTOM,  przetwarzania danych dla celów rachunkowych i podatkowych, a także wysyłki zamówionego newslettera. Podstawą do przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne dla realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w pewnych przypadkach podstawą prawną może być także szczególny przepis prawa, który pozwala Leśne RuNo DAY SPA BYTOM przetwarzać dane, w celu wykonania prawnego obowiązku – np. przepisy rachunkowe i podatkowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 7. Leśne RuNo DAY SPA BYTOM wykorzystuje dane osobowe w celu kontaktowania się z Klientami, na przykład pocztą elektroniczną, a także odpowiadając na posty w mediach społecznościowych, które zostały skierowane do Leśne RuNo DAY SPA BYTOM, w celu lepszego wykonywania usług, informowania o zmianach oraz udzielania wyjaśnień i informacji. Podstawą do przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Leśne RuNo DAY SPA BYTOM (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 8. Leśne RuNo DAY SPA BYTOM wymaga podania przez Klienta tych danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji umowy – wykonania usług lub realizacji zamówienia. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną podane przez Klienta, Leśne RuNo DAY SPA BYTOM nie będzie mógł zrealizować usług lub zamówień. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, np. podatkowe, Leśne RuNo DAY SPA BYTOM może wymagać podania także innych niezbędnych danych. Poza powyższymi przypadkami, podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 9. Leśne RuNo DAY SPA BYTOM powierza dane osobowe do przetwarzania dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje w imieniu Leśne RuNo DAY SPA BYTOM. Leśne RuNo DAY SPA BYTOM udostępnia dane dostawcom usług mającym na celu: wsparcie strony internetowej, realizację usług związanych z marketingiem bezpośrednim za pośrednictwem poczty elektronicznej, obsługę internetowych kanałów medialnych i mediów społecznościowych, realizację usług związanych z przechowywaniem danych, realizację usług kurierskich, realizację usług księgowych oraz realizację usług prawnych na rzecz Leśne RuNo DAY SPA BYTOM.  Leśne RuNo DAY SPA BYTOM powierza dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu Leśne RuNo DAY SPA BYTOM. W  przypadku przekazywania danych, Leśne RuNo DAY SPA BYTOM zapewnia, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług na rzecz Leśne RuNo DAY SPA BYTOM.
 10. Leśne RuNo DAY SPA BYTOM nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom niż dostawcy usług opisani w pkt. powyżej, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z przepisami prawa lub decyzją organów władzy, a także w przypadku konieczności ustalenia, wykonywania lub obrony praw Leśne RuNo DAY SPA BYTOM.
 11. Leśne RuNo DAY SPA BYTOM nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.
 12. Leśne RuNo DAY SPA BYTOM przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny dla należytego wykonywania umów z Klientami,  tj. świadczenia usług, a także obsługi zamówień oraz procesu reklamacyjnego, dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, a także przez okres jaki wynika z obowiązków nałożonych na Leśne RuNo DAY SPA BYTOM przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami przez okres 5 lat), wyłącznie w niezbędnym zakresie. W celach marketingowych dane są przechowywane przez okres  obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec  takiego przetwarzania.
 13. Leśne RuNo DAY SPA BYTOM zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych, w celu  zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.
 14. Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym zwrócenia się o udzielenie informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych, przetwarzanych przez Leśne RuNo DAY SPA BYTOM.
 15. Klientom przysługuje prawo do poprawiania danych osobowych, w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
 16. Klientom przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Leśne RuNo DAY SPA BYTOM. Sprzeciw „marketingowy” – Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – Klient ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest Leśne RuNo DAY SPA BYTOM niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Należy wtedy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez Leśne RuNo DAY SPA BYTOM przetwarzania objętego sprzeciwem. Leśne RuNo DAY SPA BYTOM przestanie przetwarzać  dane Klienta w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez Leśne RuNo DAY SPA BYTOM danych są nadrzędne wobec praw Klienta lub też że dane są Leśne RuNo DAY SPA BYTOM niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 17. Klientom przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez Leśne RuNo DAY SPA BYTOM
 18. Klientom przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych.
 19. Klientom przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do Klienta lub wskazanej osoby trzeciej.
 20. Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, tel. +48 22 53 10 440, strona internetowa: http://www.uodo.gov.pl
 21. Pozyskane przez Leśne RuNo DAY SPA BYTOM dane nie będą profilowane.

 

Skip to content